คำถามเรื่องระบบสารสนเทศ

    คำถาม เรื่อง ระบบสารสนเทศ

    รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมคือรหัสตามข้อใด

  1. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ คือข้อใด
  2. มีผู้กล่าวว่าหุ่นยนต์จะควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคใด
  3. สัญลักษณ์ในรหัสแอสกีมีทั้งหมดเท่าใด
  4. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ คือ ข้อใด
  5. หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการด้านใด
  6. คอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคใด
  7. คำว่า ประมวลผล มีทั้งหมดกี่บิต
  8. สาเหตุที่สังคมมนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมเมือง

10. โรงงานในประเทศไทยส่วนมากยังไม่ใช้เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเหตุใด

11. ข้อใดคือการประมวลผลแบบทันทีทันใด

12. IT คือคำย่อของข้อใด

13. เรียงลำดับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ข้อใดถูกต้อง
1.Input Data 2.Data Processing 3.Output Data

14. ระบบการส่งข้อมูลแบบใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด

คำถามเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ชื่อและนามสกุลของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวอักษร
ข. ข้อมูลตัวเลข
ค. ข้อมูลรูปภาพ
ง. ข้อมูลเสียง

2. คะแนนสอบของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวอักษร
ข. ข้อมูลตัวเลข
ค. ข้อมูลรูปภาพ
ง. ข้อมูลเสียง

3. สื่ออุปกรณ์ชนิดใดที่นิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทภาพและเสียงมากที่สุด
ก. แผ่นดิสก์
ข. ฮาร์ดดิสก์
ค. แผ่นซีดี
ง. จอภาพ

4. สื่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทใดที่ไม่สามารถพกพานำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สะดวก
ก. แผ่นดิสก์
ข. ฮาร์ดดิสก์
ค. แผ่นซีดี
ง. จอภาพ

5. จอภาพ จัดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยใดในคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยนำเข้า
ข. หน่วยประมวลผล
ค. หน่วยจัดเก็บข้อมูล
ง. หน่วยแสดงผลข้อมูล

6. ข้อใดไม่ไช่ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
ก. เครื่องพิมพ์ดีด
ข. แป้นพิมพ์
ค. จอภาพ
ง. เมาส์

7. ข้อใดไม่ได้ทำหน้าที่รับข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ
ก. เมาส์
ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์
ง. เครื่องสแกนภาพ

8. ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานออกมาแสดงตามที่ผู้ใช้ต้องการ
ก. แป้นพิมพ์
ข. จอภาพ
ค. ซี พี ยู
ง. เมาส์

9. หน่วยความจำที่ถือว่าเป็นหน่วยความจำเป็นถาวรคือหน่วยความจำใด
ก. แรม
ข. รอม
ค. ฮาร์ดดิสก์
ง. ซีดีรอม

10. ระบบปฏิการดอส ระบบปฏิบัติการวินโดส์ ถือเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก.ซอฟต์แวร์ระบบ
ข.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค.ซอฟต์แวร์กราฟิกข้อ
ง.ซอฟต์ประมวลผลค

เฉลยแบบทดสอบ

1.ก
2.ค
3.ค
4.ข
5.ง
6.ก
7.ข
8.ค
9.ค
10.ง

 

 

ที่มา

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/napaporn_pr/com/postest.html

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s